Licencja

Home / Licencja

Umowa licencyjna – Oprogramowanie Maks V.JPK

 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy. Aby korzystać z Programu, Licencjobiorca musi zaakceptować wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie.

Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi w procesie pobrania pliku instalacyjnego próbnej wersji Programu poprzez akceptację niniejszej Umowy i pobranie pliku instalacyjnego lub w procesie zakupu Subskrypcji Programu, poprzez akceptację niniejszej Umowy i złożenie w Serwisie http://www.programjpk.pl zamówienia Subskrypcji Programu z obowiązkiem zapłaty, z zastrzeżeniem dokonania zapłaty pełnej Ceny jako warunku skuteczności Umowy.


 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej Umowy użyte w niej pojęcia oznaczają:

 1. Licencjodawca – SOFTMAKS.PL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kraszewskiego 1, kod 85-240, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000151659, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 6652451039, strona www: http://www.softmaks.pl, adres e-mail: kontakt@softmaks.pl, telefon 525841240,
 2. Licencjobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na podstawie niniejszej Umowy uzyskała prawo do korzystania z Programu na potrzeby wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej,
 3. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem http://programjpk.pl prowadzony przez Licencjodawcę,
 4. Oprogramowanie lub Program – wybrany przez Licencjobiorcę wariant programu komputerowego Maks V.JPK służący do przygotowania i składania Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT (warianty różnią się dostępnymi funkcjonalnościami), okres Subskrypcji – oznaczony okres dozwolonego korzystania z Programu,
 5. Licencja lub Subskrypcja – prawo korzystania z Programu przez okres Subskrypcji na warunkach niniejszej Umowy licencyjnej,
 6. PIN – kod umożliwiający uruchomienie Programu po raz pierwszy,
 7. Umowa lub Umowa licencyjna – niniejszą umowę na korzystanie z Oprogramowania określająca warunki tego korzystania,
 8. Usługa – oferowane przez Licencjodawcę w Serwisie udzielenie prawa do korzystania z wariantu programu Maks V.JPK przez czas oznaczony,
 9. Cena – cenę brutto Usługi.

§ 2. Przedmiot umowy

 1. Licencjodawca niniejszym udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z Programu na potrzeby wykonywanej przez Licencjobiorcę działalności gospodarczej lub zawodowej na warunkach niniejszej Umowy przez okres Subskrypcji.
 2. Licencjobiorca ma prawo do jednorazowego uzyskania Subskrypcji próbnej wersji Programu w wariancie Maks V.JPK – PRO w celu zapoznania się z Programem oraz sprawdzenia jego funkcjonalności.
 3. Okres Subskrypcji wersji próbnej Programu Maks V.JPK – PRO wynosi 30 dni od chwili wygenerowania przez Licencjodawcę dla Licencjobiorcy numeru licencji i PIN-u.
 4. Próbna wersja Programu Maks V.JPK – PRO nie posiada ograniczeń funkcjonalnych i może być przez Licencjobiorcę użyta do wygenerowania i wysłania pliku JPK_VAT.
 5. Okres Subskrypcji płatnej został określony podczas transakcji zakupu i rozpoczyna się z chwilą wygenerowania przez Licencjodawcę dla Licencjobiorcy numeru licencji i PIN-u. Licencja jest niewyłączna, niezbywalna i przyznana tylko Licencjobiorcy. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.

§ 3. Prawa autorskie

 1. Licencjodawca posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe do Programu.
 2. Licencjobiorca ma prawo do:
  • utrwalenia Programu w pamięci komputera/maszyny wirtualnej,
  • korzystania z Programu przez okres Subskrypcji wyłącznie na jednym stanowisku na własny użytek Licencjobiorcy na potrzeby wykonywanej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej,
  • sporządzenia kopii Programu dla celów archiwalnych lub jako kopii zapasowych, z zastrzeżeniem zakazu korzystania z kopii zapasowej lub archiwalnej równocześnie z Programem.
 3. Licencjobiorca nie ma prawa w szczególności do:
  • dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Programu, w tym zmieniania, przystosowywania, tłumaczenia, dekompilacji lub w jakichkolwiek innych formach ingerowania w Program lub jego dokumentację, a także wykorzystania całości lub części Programu lub jego dokumentacji w publikacjach lub innych programach, lub tworzenia opracowań będących pochodną Programu, dokumentacji lub danych multimedialnych,
  • rozpowszechniania fragmentów lub całości Programu, w tym jego kopii, dokumentacji oraz danych multimedialnych (dźwięki, teksty, zdjęcia, wideo, obrazy, animacje, grafiki, itd.), w tym użyczenia lub najmu,
  • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części, w tym jego dokumentacji, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. c),
  • zbywania ani oddawania Programu do korzystania osobie trzeciej na jakiejkolwiek podstawie faktycznej lub prawnej.

§ 4. Korzystanie z Programu i odpowiedzialność Licencjodawcy

 1. Do korzystania z Programu potrzebny jest komputer wyposażony w system  Microsoft Windows 7  lub nowszy, w wersji 32-bitowej lub w wersji 64-bitowej,  z procesorem 2 GHz lub szybszym, 1 GB pamięci RAM (zalecana pamięć min. 4 GB), 500 MB miejsca na dysku twardym, wyświetlacz o min, rozdzielczości 1280×960 (zalecana rozdzielczość 1440×900), Microsoft .NET Framework w minimalnej wersji 4.6.1, przeglądarka plików PDF (zalecana Adobe Reader DC).
 2. Licencjobiorca w celu nabycia Licencji jest zobligowany do podania prawdziwego, prawidłowego i należącego do niego numeru NIP. Numer ten będzie używany w procesie weryfikacji Subskrypcji i wprowadzony do Programu przy jego pierwszym uruchomieniu a następnie użyty do złożenia pliku JPK. Podanie błędnego numeru NIP na jakimkolwiek etapie skutkować będzie niemożnością właściwego korzystania z Programu przez Licencjobiorcę. Numer NIP podany w celu nabycia Licencji nie może być zmieniony ani poprawiany. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Licencjobiorcę błędnego lub nieprawdziwego, lub nie należącego do niego nr NIP.
 3. W czasie korzystania z Programu niezbędny jest dostęp do Internetu.
 4. Przy każdym uruchomieniu Programu i w czasie korzystania z niego Licencjodawca weryfikować będzie jego aktualność i dokonywać jego automatycznej aktualizacji dostosowującej go do obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego przeznaczenia oraz aby zapewnić bezpieczeństwo jego działania i pełną poprawność w zakresie przeznaczenia. Moment aktualizacji może stanowić przejściową/czasową przeszkodę w korzystaniu z Programu, na co Licencjobiorca godzi się akceptując niniejszą Umowę.
 5. Przy każdym uruchomieniu Programu oraz składaniu plików JPK Licencjodawca weryfikować będzie uprawnienia Klienta do korzystania z Programu.
 6. Program został wykonany z należytą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą Licencjodawcy. Jednak Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub niezgodność Programu z oczekiwaniami Licencjobiorcy co do jego przeznaczenia, w tym za brak kompatybilności z innymi aplikacjami lub urządzeniami przeznaczonymi do odtwarzania Programu albo za nieprawidłowe działanie jego funkcjonalności.
 7. Licencjodawca nie udziela Licencjobiorcy żadnych gwarancji. Odpowiedzialność za prawidłowy dobór i skutki działania Programu ponosi Licencjobiorca. Licencjodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za skutki zainstalowania i używania Programu na komputerze oraz jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku zainstalowania i użytkowania Programu.
 8. Licencjodawca wyłącza w całości swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem Programu, a także ze wszelkich innych tytułów i zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez prawo.
 9. W zakresie swojej odpowiedzialności, która nie została wyłączona postanowieniami niniejszej Umowy lub w zakresie w jakim wyłączenie okazałoby nieskuteczne, Licencjodawca ogranicza swoją odpowiedzialność ze wszystkich tytułów do wysokości Ceny Programu lub w wypadku korzystania z Licencjobiorcy z wersji próbnej – do najniższej Ceny z oferowanych w Serwisie Usług w chwili powstania odpowiedzialności Licencjodawcy. Licencjodawca wyłącza przy tym swoją odpowiedzialność za utracone przez Licencjobiorcę korzyści i wszelkie szkody niematerialne.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie wyłącznie do wariantu Programu, którego Licencję Licencjobiorca nabył, w okresie jego Subskrypcji. W wypadku nabycia kolejnej Subskrypcji, w dowolnym wariancie Programu, Licencjobiorca będzie zobowiązany do zaakceptowania nowej Umowy licencyjnej.
 2. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków licencji wynikających z niniejszej Umowy Licencjodawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i dochodzenia od Licencjobiorcy odszkodowania.
 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności pozostałych jej postanowień.
 4. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i kodeksu cywilnego.
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej i rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.