Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – Oprogramowanie Maks V.JPK

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki zawierania umów na korzystanie z oprogramowania Maks V.JPK przez SOFTMAKS.PL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem http://www.programjpk.pl.


 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – SOFTMAKS.PL Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kraszewskiego 1, kod 85-240, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000151659, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 6652451039, strona www: http://www.softmaks.pl, adres e-mail: kontakt@softmaks.pl, telefon 525841240,
 2. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która poprzez Serwis dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem http://www.programjpk.pl prowadzony przez Sprzedającego,
 4. Oprogramowanie lub Program – oferowane przez Sprzedającego do Subskrypcji warianty programu komputerowego Maks V.JPK służącego do przygotowania i składania Jednolitego Pliku Kontrolnego, różniące się dostępnymi funkcjonalnościami,
 5. Usługa lub Subskrypcja – oferowane przez Sprzedającego udzielenie prawa do korzystania z wariantu programu Maks V.JPK przez czas oznaczony,
 6. Cennik – listę oferowanych przez Sprzedającego Subskrypcji wariantów Oprogramowania wraz z ich oznaczeniami, podstawowymi informacjami i cenami,
 7. Cena – cenę brutto Usługi,
 8. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
 9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
 10. Godziny robocze – godziny od 8.00 do 16.00 w dniach roboczych,
 11. Konto – konto założone dla Klienta w Serwisie w wyniku procesu rejestracji, trwale połączone z jego numerem NIP,
 12. Licencja lub Umowa licencyjna – umowa na korzystanie z Oprogramowania określająca warunki tego korzystania,
 13. PIN – kod umożliwiający uruchomienie Programu po raz pierwszy w nowo nabytej Subskrypcji,
 14. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki korzystania z Serwisu.

§ 2. Informacje ogólne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Klient powinien posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Chrome w wersji 63 lub nowszej, Opera w wersji 50 lub nowszej, Firefox w wersji 57 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej, z włączonym mechanizmem JavaScript lub inne funkcjonalnie równoważne.
 2. Koszty połączenia internetowego z Serwisem są ustalane przez operatorów, z usług których korzysta Klient.
 3. Wszelkie zgłoszenia, w tym reklamacje dokonywane Sprzedającemu powinny być dokonywane poprzez formularz „Wsparcie techniczne” dostępny w Serwisie. Na zgłoszenia Sprzedający będzie odpowiadał w dni robocze w godzinach roboczych.
 4. Dokonywanie zakupów przez Serwis jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że dokonuje czynności bezpośrednio związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Informacje podstawowe o Usługach i Oprogramowaniu

 1. Sprzedający posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania oferowanego w Serwisie.
 2. Dla Klienta oraz Sprzedającego wiążące są informacje zawarte w informacjach o Programie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, cechy i funkcjonalności Programu.
 3. Postanowienia dotyczące warunków korzystania z Programu zawiera Umowa licencyjna.
 4. Dokonując zakupu Klient uzyskuje prawo do korzystania w okresie Subskrypcji z wybranego przez siebie wariantu Programu na warunkach udzielonej mu przez Sprzedającego Licencji, z którą Klient zapoznaje się i akceptuje przed złożeniem zamówienia i która udostępniona jest w Serwisie wraz z informacjami o Programie.
 5. Dokonując zakupu Klient uzyskuje prawo do korzystania z Programu w wybranym przez siebie okresie Subskrypcji spośród oferowanych przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie dostarcza Klientowi fizycznego nośnika z kopią Programu. Sprzedający jedynie udostępnia pliki instalacyjne w Serwisie, które Klient pobiera.
 7. W celu korzystania z Programu, przy pierwszej lub kolejnych jego Subskrypcjach, Klient powinien wpisać w zainstalowanym Programie udostępniony mu w tym celu przez Sprzedającego PIN.
 8. Rozpoczęcie okresu Subskrypcji następuje z chwilą wygenerowania przez Sprzedającego dla Klienta numeru licencji i PIN-u dla tej Subskrypcji.
 9. Sprzedający oferuje wersję próbną Programu w wariancie Maks V.JPK – PRO. Jednorazowo Klient ma możliwość pobrania bezpłatnie z Serwisu wersji próbnej Programu i używania go przez okres próbnej Subskrypcji wskazany w jego opisie w celu zapoznania się z Programem oraz sprawdzenia jego funkcjonalności. Korzystanie z Programu w okresie próbnym dozwolone jest na warunkach udzielonej przez Sprzedającego Licencji, z którą Klient zapoznaje się i akceptuje przed pobraniem pliku instalacyjnego i która udostępniona jest w Serwisie wraz z informacjami o Programie.
 10. Sprzedający wyśle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail powiadomienie o zbliżającym się końcu okresu Subskrypcji i o wygaśnięciu prawa do korzystania z Programu oraz o konieczności nabycia kolejnej Subskrypcji w celu dalszego korzystania z Programu. Takie komunikaty będą wyświetlane także w Programie. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wysyłanie mu powiadomień na podany przez niego adres e-mail.
 11. W dowolnym czasie trwania Subskrypcji lub po jej upływie Klient może nabyć kolejną Subskrypcję dowolnego wariantu Programu, z dostępnych w Serwisie. Działanie nowej Subskrypcji rozpocznie się z chwilą wpisania w Programie otrzymanego przez Klienta w wiadomości e-mail od Sprzedającego nr PIN, a jeśli Klient nabył nową Subskrypcję w czasie trwania poprzedniej Subskrypcji i nie wpisał w Programie nr PIN przed upływem jej okresu – z dniem następnym po zakończeniu okresu dotychczasowej Subskrypcji.
 12. W czasie korzystania z Programu niezbędny jest dostęp do Internetu.
 13. Przy każdym uruchomieniu Programu i w czasie korzystania z niego Sprzedający weryfikować będzie jego aktualność i dokonywać jego automatycznej aktualizacji dostosowującej go do obowiązujących przepisów prawa w zakresie jego przeznaczenia oraz aby zapewnić bezpieczeństwo jego działania i pełną poprawność w zakresie przeznaczenia. Moment aktualizacji może stanowić przejściową/czasową przeszkodę w korzystaniu z Programu, na co Klient godzi się akceptując niniejszy Regulamin.
 14. Przy każdym uruchomieniu Programu oraz przy składaniu plików JPK Sprzedający weryfikować będzie ważność Subskrypcji Klienta.
 15. W niektórych wariantach Oprogramowania w okresie Subskrypcji Klient otrzymywać będzie na podany Sprzedającemu adres e-mail komunikaty o zbliżającym się terminie w jakim należy złożyć plik JPK. Takie komunikaty będą wyświetlane także w Programie. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wysyłanie mu powiadomień na podany przez niego adres e-mail.

§ 4. Rejestracja i Konto Klienta w Serwisie

 1. Do zakupu Usług konieczne jest dokonanie rejestracji w Serwisie i założenie Konta Klienta oraz zalogowanie na Konto Klienta przed każdym zakupem.
 2. W celu dokonania rejestracji Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie podając wymagane do zawarcia umowy i realizacji Usługi swoje prawdziwe, aktualne i prawidłowe Dane osobowe, w szczególności wskazać nr NIP, który stanowić będzie login do Konta oraz ustalić hasło składające się co najmniej z 12 znaków, zawierające małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne, dzięki którym będzie miał możliwość logowania się do Konta.
 3. Przy rejestracji Konta Klient dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestracja nie jest wymagana do pobrania wersji próbnej Oprogramowania, jednak Klient jest wówczas również zobowiązany do podania Danych osobowych wymaganych przez Sprzedającego, niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji Usługi oraz do zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 5. Konto Klienta założone w trakcie rejestracji w Serwisie umożliwia Klientowi sprawdzenie historii zamówień i zgłoszeń do wsparcia technicznego, sprawdzenie i zmianę danych Klienta (z wyłączeniem zmiany nr NIP), zmianę hasła logowania do Konta, pobranie pliku instalacyjnego Programu.
 6. Klient przy zakładaniu Konta, jak i przed pierwszym pobraniem pliku instalacyjnego wersji próbnej Programu jest zobligowany do podania prawdziwego,  prawidłowego, należącego do Klienta numeru NIP. Numer ten będzie używany w procesie weryfikacji Subskrypcji i wprowadzony do programu przy jego pierwszym uruchomieniu a następnie użyty do składania plików JPK. Numer NIP stanowić będzie również login do konta Klienta w Serwisie. Podanie błędnego numeru NIP na jakimkolwiek etapie skutkować będzie niemożnością właściwego korzystania z programu przez Klienta.  Numer NIP podany podczas rejestracji nie może być zmieniony ani poprawiany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnego lub nieprawdziwego, lub nie należącego do niego nr NIP.

§ 5. Zawarcie umowy

 1. Zakup Usługi oraz pobranie wersji próbnej Oprogramowania możliwy jest przez całą dobę w każdy dzień tygodnia i roku.
 2. Po wybraniu Subskrypcji wariantu Programu Klient umieszcza ją w wirtualnym koszyku.
 3. W formularzu zamówienia Klient podaje Dane osobowe oznaczone jako wymagane do zawarcia umowy oraz realizacji Usługi oraz może dodatkowo wskazać inne dane, nieoznaczone jako dane wymagane.
 4. Klient jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych, aktualnych i prawidłowych danych niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji Usługi. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do prawdziwości, aktualności lub poprawności wprowadzonych danych lub w przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.
 5. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia, akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia oraz akceptacja treści Umowy licencyjnej na Oprogramowanie, wybór sposobu zapłaty oraz zatwierdzenie zamówienia.
 6. Do zawarcia prawnie wiążącej umowy, łączącej się z obowiązkiem zapłaty, dochodzi z chwilą zatwierdzenia przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia w Serwisie.
 7. Zamówienie nie może być anulowane.
 8. Sprzedający udostępnia Usługę niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności za Usługę. Zapłata za Usługę jest warunkiem powstania obowiązku Sprzedającego wykonania Usługi.
 9. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni. Brak zapłaty w powyższym terminie skutkować będzie nieważnością umowy.
 10. Klient może wybrać sposób płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
 • płatnością elektroniczną – online za pośrednictwem PayPro Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, metodą płatności udostępnioną przez tę Spółkę (Przelewy24).
 1. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia i jego treści.
 2. W wypadku wyboru sposobu płatności przelewem Klient niezwłocznie otrzymuje od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres e-mail dane potrzebne do dokonania płatności za złożone zamówienie. Usługa zostanie Klientowi udostępniona najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego, w godzinach roboczych.
 3. W wypadku wyboru sposobu płatności elektronicznej – online Klient zostanie od razu przekierowany do systemu płatności Przelewy24. W wypadku niepowodzenia transakcji płatniczej elektronicznej – on-line Klient może zwrócić się do Sprzedającego (na adres e-mail pomoc@programjpk.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie) o podanie danych potrzebnych do wykonania płatności przelewem. Sprzedający, w odpowiedzi lub na podany w zamówieniu lub formularzu kontaktowym adres e-mail Klienta, prześle mu dane potrzebne do dokonania płatności za złożone zamówienie. Usługa zostanie Klientowi udostępniona najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych po uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego, w godzinach roboczych.
 4. Po uzyskaniu zapłaty Sprzedający wygeneruje dla Klienta numer licencji i PIN oraz udostępni Klientowi Usługę poprzez przesłanie mu, na podany w zamówieniu adres e-mail, PIN-u, numeru Licencji oraz linku umożliwiającego pobranie pliku instalacyjnego (w wypadku pierwszego udostępnienia płatnego Programu) lub poprzez aktywację Subskrypcji w wypadku, o którym mowa w zdaniu drugim ust. 11 § 3 Regulaminu.
 5. Jeśli Klient korzystał wcześniej z Oprogramowania w wersji próbnej lub w jakimkolwiek jego wariancie płatnym i chce zachować wprowadzone do niego dane – nie ma potrzeby pobierania po raz kolejny pliku instalacyjnego ani ponownego instalowania programu. W celu korzystania z Programu także w innym niż dotychczas wariancie w kolejnych Subskrypcjach Klient powinien wpisać w już zainstalowanym Programie udostępniony mu ostatnio przez Sprzedającego PIN. W razie potrzeby uzyskania ponownie pliku instalacyjnego Klient ma taką możliwość zawsze po zalogowaniu się na swoje Konto. Przy ponownym zainstalowaniu Programu przez Klienta zostaną jednak utracone wszystkie wcześniej wprowadzone przez niego dane.
 6. Po uzyskaniu przez Sprzedającego zapłaty Sprzedający wystawi Klientowi fakturę VAT w formie elektronicznej. Akceptując niniejszy Regulamin Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej. Faktura elektroniczna zostanie wysłana Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
 7. Regulamin w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia stanowi integralną część umowy.

§ 6. Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być składane przez Klientów poprzez formularz zgłoszenia dostępny w Serwisie jako „Wsparcie techniczne” lub gdy jest to niemożliwe na adres pomoc@programjpk.pl.
 2. Złożoną reklamację Sprzedający rozpatruje w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania przez Sprzedającego, a w sprawach skomplikowanych – nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych, przy czym Sprzedający powiadomi o tej okoliczności Klienta w terminie 14 dni roboczych. Wiadomości związane z reklamacją Klienta Sprzedający wysyłać będzie do Klienta na podany w reklamacji adres e-mail oraz będą one dostępne w Koncie Klienta
 3. Sprzedający wyłącza w całości swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nienależytym wykonaniem Usługi lub Oprogramowania, a także ze wszelkich innych tytułów i zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez prawo.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody powstałe w skutek wykorzystania treści i informacji zawartych w Serwisie, w szczególności zamieszczonych w strefie blogowej. W szczególności Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za dokładność, kompletność, adekwatność lub aktualność informacji lub opinii zawartych w tej strefie Serwisu.
 5. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w działaniu Serwisu lub świadczeniu Usług spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klienta lub osoby trzeciej, ani za takie, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Sprzedającego.
 6. W zakresie swojej odpowiedzialności, która nie została wyłączona postanowieniami niniejszego Regulaminu lub w zakresie w jakim wyłączenie okazałoby nieskuteczne, Sprzedający ogranicza swoją odpowiedzialność ze wszystkich tytułów do wysokości Ceny nabytej przez Klienta Usługi, z której nienależytego wykonania wynikła szkoda lub uprawnienie z tytułu rękojmi, a jeśli odpowiedzialność Sprzedającego nie jest związana z żadną Usługą – do wysokości Ceny ostatnio nabytej przez niego Usługi, lub, jeśli Klient nie nabył od Sprzedającego żadnej Usługi, do wysokości najniższej Ceny z oferowanych w Serwisie Usług w chwili powstania odpowiedzialności Sprzedającego. Sprzedający wyłącza przy tym swoją odpowiedzialność za utracone przez Klienta korzyści i wszelkie szkody niematerialne.
 7. W związku z niezależnością od Sprzedającego publicznej infrastruktury transmisyjnej, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczną lub opóźnioną dostawę wiadomości e-mail do lub od Klienta.

§ 7. Ochrona danych osobowych

 1. W celu zawierania umów i realizacji Usług, Sprzedający może żądać podania Danych osobowych przez Klienta. Ze względu na przedmiot i właściwości świadczonych Usług nie ma możliwości korzystania z Usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 2. Przy rejestracji konta, w formularzu zamówienia lub formularzu pobrania pliku instalacyjnego wersji próbnej Programu Sprzedający wskazuje Dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji Usługi. Klient może także podać Dane osobowe kontaktowe nie wymagane do zawarcia umowy i realizacji Usługi w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy stronami.
 3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania Danych osobowych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy i świadczenia przez Sprzedającego Usługi. Dotyczy to w szczególności konieczności prawidłowej identyfikacji przez Sprzedającego drugiej strony zawieranej umowy.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedający.
 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane oraz chronione przez Sprzedającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 6. Osoba, której Dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania w Koncie Klienta lub zwracając się bezpośrednio do Sprzedającego.
 7. Sprzedający będzie przetwarzał Dane osobowe Klienta dla celów zawierania umów i realizacji Usług, marketingowych, handlowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi niezgodnie z Regulaminem, Umową licencyjną lub z obowiązującymi przepisami. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sprzedającego także w celach określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.
 8. Podając Dane osobowe Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego lub podmiotów trzecich wskazanych przez niego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego Sprzedającego lub podmiotów trzecich wskazanych przez niego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Zgody takie są dobrowolne, nie są niezbędne do zawarcia umów i korzystania z Usług i mogą zostać w każdej chwili odwołane poprzez przesłanie odpowiedniego zawiadomienia na adres e-mail Sprzedającego wskazany w § 2 ust. 3 Regulaminu lub poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie.
 9. Podając Dane osobowe Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie także po zakończeniu korzystania z Usługi niezbędnych danych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedającego. Po zakończeniu świadczenia Usług dane takie zostaną zanonimizowane.
 10. Sprzedający współpracuje z PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 w celu przetwarzania płatności elektronicznych. W przypadku, gdy Klient wybiera płatność poprzez system Płatności24 jego Dane osobowe są przekazywane tej Spółce w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności lub rozpatrzenia reklamacji w zakresie płatności. PayPro Spółka Akcyjna będzie administratorem otrzymanych w ten sposób Danych.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Treści zamieszczone w Serwisie oraz inne jego elementy, w szczególności znaki słowne lub graficzne, nazwy, zdjęcia, grafiki, efekty dźwiękowe, informacje, funkcjonalności podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, zdjęć, grafik, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności dostępnych w Serwisie, przysługują wyłącznie Sprzedającemu lub podmiotom trzecim a Sprzedający posiada prawa do ich wykorzystania. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez użytkownika części lub całości żadnych praw własności intelektualnej do Serwisu czy jego elementów.
 3. Bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie niedozwolone jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu lub jego elementów. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania z Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.
 4. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Usługach lub Oprogramowaniu, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.).
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Cen Usług prezentowanych w Serwisie, zamieszczania informacji o nowych Usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Serwisie bądź wprowadzenia innych zmian w Serwisie lub Usługach i Oprogramowaniu. Powyższe uprawnienia Sprzedającego nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub innych. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby Serwis działał w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże Klient akceptuje fakt, że wahania przepustowości i niewłaściwe funkcjonowanie dostawcy dostępu do internetu oraz usług operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej są elementami, które mogą spowodować przerwę w dostępie do Serwisu niezależną od woli Sprzedającego i niezależną od jego środków technicznych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo czasowego przerwania funkcjonowania Serwisu celem dokonania interwencji technicznej lub prac konserwacyjnych o czym oraz o planowanym czasie przerwy w miarę możliwości uprzedzi Klientów.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu.
 9. Dostarczanie przez Klientów i inne podmioty korzystające z Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami jest zabronione.
 10. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych Usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Klientów do Sprzedającego, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, Usług lub Oprogramowania, udzielanych porad i innych, co do których Sprzedający uzna, że treści te są warte upublicznienia.
 12. Klient nie ma prawa przenieść na inny podmiot uprawnień lub obowiązków związanych ze świadczeniem Usług przez Sprzedającego.
 13. W ramach świadczonych Usług Sprzedający nie jest zobowiązany do udzielania informacji z zakresu doradztwa, w szczególności technicznego, księgowego, finansowego, prawnego, ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi Klienta.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie udzielenia odpowiedzi na kierowane do niego przez użytkowników Serwisu zgłoszenia, wnioski itp., jeżeli wyraźnie nie nakładają na niego takiego obowiązku przepisy prawa, w szczególności na zgłoszenia niezwiązane z działaniem Serwisu lub Oprogramowania, na które odpowiedzi znaleźć można w niniejszym Regulaminie lub Serwisie, instrukcji obsługi Oprogramowania, informacjach o nim lub Licencji, które dotyczą zagadnień określonych w ustępie poprzedzającym itp.
 15. Każda zmiana Regulaminu opatrzona jest datą jej wejścia w życie. Wejście w życie zmiany Regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą jej opublikowania w Serwisie. Zmiany Regulaminu obowiązują wyłącznie dla zamówień składanych po dniu ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w odniesieniu do zamówień złożonych przed ich wejściem w życie.
 16. Treść Regulaminu jest udostępniona Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili ze strony Serwisu.
 17. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
 18. Umowy zawierane w oparciu o niniejszy Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 19. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej i rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.